บริษัท เวิร์กเมต เวลเนส โซโลูชั่น จำกัด

เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
ทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ของเรา
Our Occupational Health Physicians
Click Here
ทีมพยาบาลอาชีวอนามัยของเรา
Our Occupational Nurses
Click Here
ทีมเภสัชกรของเรา
Our Phamacists
Click Here
ทีมเวชกิจฉุกเฉินของเรา
Our Emergency Medical technicians
Click Here
Previous
Next

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

นพ.ธีระนัยน์ ชัยชนะวงศ์

เชี่ยวชาญด้าน

การกู้ชีพขั้นสูงด้านภาวะฉุกเฉินโรคหัวใจ

การกู้ชีพขั้นสูงแก่ผู้สัมผัสวัตถุอัตรายและสารพิษ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ที่ปรึกษา

พญ.วชิราภรณ์ ไทยประยูร

เชี่ยวชาญด้าน

การสืบสวบโรค การส่งเสริมป้องกันโรค

เวชศาสตร์ชะลอวัย

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

นพ.ภูริณัฐ พั้วทา

เชี่ยวชาญด้าน

การตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ

การกู้ชีพขั้นสูง สำหรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

พยาบาลวิชาชีพ

พว.พิมพ์วดี ภู่จันทร์

เชี่ยวชาญด้าน

การกู้ชีพแก่ผู้สัมผัสวัตถุอันตรายและสารพิษ


นักเวชกิจฉุกเฉิน

นวฉ.ทศพร รานุรักษ์

เชี่ยวชาญด้าน

การกู้ชีพฉุกเฉิน การส่งต่อผู้ป่วย

เภสัชกร ที่ปรึกษา

ภก.กนกสรรณ ละอองศรี

เชี่ยวชาญด้าน

การจัดหา/บริหารยาและวัคซีน